Jacqueline Montrée | Rigastraat 1 | 3404 CG IJsselstein

 

Privacyverklaring                                                                           

 

U mag verwachten dat PodoService zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegang en/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van PodoService naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

PodoService

Rigastraat 1

3404CG  IJsselstein

Mbl Tfn: 06-13808330 voor afspraken en zorg gerelateerde vragen.

Mbl Tfn: 06-13134254 voor privacy en financieel gerelateerde vragen: Dhr. R. Bouwhuis.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat PodoService hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg (enquête) of het ontvangen van de jaarlijkse herinneringskaart.

  

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Via haar website legt PodoService bezoekgegevens vast ter beveiliging en optimalisering van de website.  PodoService wil graag zien waar en naar welke hoofdstukken de belangstelling van de webbezoeker uitgaat. Het betreft dus GEEN vastlegging van IP-adressen, tijdstippen e.d. maar puur welke hoofdstukken van de webpagina bezocht worden. Dus bezoekersaantallen worden slechts vastgelegd.

 

PodoServicegebruikt deze gegevens om haar website continu te verbeteren.

 


Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij PodoService, is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, BSN, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid en lichaamsmetingen,  

 

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de PRAKTIJK slechts 1 (een) andere persoon toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit is mijn partner voor de administratieve ondersteuning. Wij hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

 

PodoService verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens PodoService onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings- en/of aansluitings-)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

 

Delen van persoonsgegevens met

Reden

Persoonsgegevens

Wijze van overdracht

Grondslag

Huisarts, verwijzer

Rapportage ter informatie

 

NAW gegevens Geboortedatum

BSN

Onderzoek en behandelplan

PostNL en/of SILO

Alleen na uw toestemming

VECOZO (veilige communicatie met zorgverzekeraar)

-Controle op verzekeringsrecht

 

NAW gegevens

Geboortedatum,

BSN

Polisnummer

Declaratie zorg

Declaratie hulpmiddel

Internet in een afgeschermde omgeving met PodoNet

 

 

Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg

 

Aansluitingsovereenkomst

Google “Mijn Bedrijf”

 

 

Hoe actueel is de website van PodoService

Geen vastlegging van persoonsgegevens, slechts vermelding van het aantal maandelijkse bezoekers

e-mailbericht

Privacy beleid van Google

PodoNet

Indienen declaratie

Geboortedatum met Postcode en Huisnummer.

Indien afgeschermd dan BSN.

Internet in een afgeschermde omgeving

Verwerkersovereenkomst

Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie)

Kwaliteitscontrole van de zorgverlener

Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers

Ter plekke van de zorgverlener

Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

 U, tijdens intake

 

Toezending jaarlijkse herinneringskaart, toezending enquêteformulier

NAW gegevens

PostNL en/of e-mailadres

Uw instemming

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk ontvangt PodoService uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hierbij de andere zorgverlener toestemming heeft gegeven voor het registreren van deze persoonsgegevens en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in het contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van PodoService gaat afnemen, dan zullen wij de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken.

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

 

Google “Mijn Bedrijf” laat zien hoeveel personen de website bezoeken. Maandelijks wordt door Google een e-mailbericht gestuurd met de bezoekersaantallen van de website. Niet meer en niet minder.

Het e-mailbericht wordt gelezen maar de gegevens worden niet opgeslagen. We houden ons in ieder geval aan de privacyregels en het privacy beleid van Google.

 

Bewaartermijn

PodoService bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo art. 7.454 lid 1 en 3) zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 20 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren.

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens bewaart PodoService uw gegevens niet langer dan nodig maar zeker niet langer dan één jaar.

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw verzoek sturen naar jacky_montree@live.nl. Verificatie zal plaats vinden om er zeker van te zijn dat met de juiste persoon wordt gesproken. PodoService reageert binnen 4 weken per e-mail op uw verzoek.

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop PodoService uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ter attentie van dhr. R. Bouwhuis met e-mailadres jacky_montree@live.nl

PodoService brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen 
PodoService behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van PodoService.