Jacqueline Montrée | Rigastraat 1 | 3404 CG IJsselstein

Algemene voorwaarden.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door iedere persoon die werkzaam is bij de firma PodoService.

2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers (schriftelijk/mondeling) bevestigen dat zij de kosten voldoen.

3. Bij behandelingen dienen afspraken -indien noodzakelijk- minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patient gereserveerde tijd bij de patient in rekening te brengen.

4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen tot uiterlijk 7 dagen na dagtekening van de nota. Na genoemde termijn van 7 dagen worden reclames niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.

5. Alle betalingen dienen door de patient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de nota. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.

6. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen door de firma PodoService worden geen extra kosten in rekening gebracht.

7. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na dagtekening van de nota is de patient zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. U krijgt nog een herinnering toegezonden en ook nog een aanmaning. Daarna zal de nota worden overgedragen aan ons incassobureau.

8. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke door een aangewezen incassobureau/gerechtsdeurwaarder gemaakt ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van de patient. Kortom de extra kosten die worden gemaakt om de nota betaalbaar te laten stellen is voor de client.